TGIF 22 februari: Kreten afkick week!

blabla.jpg
Heb vakantie en kan dus onderstaande kreten een week laten voor wat het is.(de woorden komen bijna allemaal uit een interne miniconferentie map)

Criteriumgericht interview, programmamanagers, competentie profiel, kerntaak, loopbaanleren, workshopleren, brondocument, kwalificatieprofiel, onderwijsmodel, begeleidingsmodel, CGO, begrippenkader, generieke processen, het instrument in actie, reflecteren, feedback, kerncompetenties, werkproces, kritische proces indicatoren (KPI), implementatie, 3×3 model, concretisering, output, maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, werktekst,  interne miniconferentie, studentenlogistiek, flexibilisering, adaptief, maximale flexibiliteit, organisatiegraad, adequate onderwijslogistiek, integrale benadering,lerende onderwijs organisatie, leerroute, placemat adequate competenties, contextrijke leeromgeving, praktijkcomponent, kenniscirculatie, doorlopende leerlijn, pedagogisch-didactische afstemming, overdracht van informatie,onderwijsgemeenschap, gestandaardiseerd maatwerk, loopbaancentrum, leermanagement systeem, het stuur- en verantwoordinginformatie, domein, didactische werkvormen, activerende werkvormen, CREBO, smalle opleiding, specialistisch uitstroomprofiel, generieke basis, OER, onderwijseenheid, loopbaanbegeleider, trajectbegeleider, brede instroom, generieke bouwelementen, leercyclus, beroepsprestaties, globaal beschrijvingsmodel, begeleidingsrollen, assessor, persoonlijk ontwikkelingsplan, planningsfase, vraaggerichtheid, EVC, praktijkgerelateerde leereenheid, methodemix, kwalificerende beoordeling, integrale leerlijnen, kernopgaven, conceptuele leerlijn, integrale deelnemerbegeleiding, begeleidingsoptiek en methodiek, afnemende sturing, doelgroepspecifieke fasering

 

Lekker belangrijk, prettige vakantie.