Over een lerende organisatie en quasi bekwaam zijn?

In het schooljaar 2005-2006 mocht ik deelnemen aan een traject om mijn pedagogisch-didactische startbekwaamheid BVE docent te behalen. Op grond van dit traject is ook mijn toenmalige aanstelling voor onbepaalde tijd in de functie van BVE-docent LC tot stand gekomen.

Voor de zomervakantie van 2015 kreeg ik een mail van een ex-collega. Hij gaf aan dat zijn “bevoegdheid” niet geldig was omdat het traject wat wij doorlopen hadden niet onder de verantwoordelijkheid van een lerarenopleiding viel. Blijkbaar was halverwege het traject de samenwerking met de hogeschool verbroken.
Er is wat mailwisseling over en weer geweest en daarna werd het weer stil, de ondernemingsraad zou het gaan oplossen.

Gisteren kwam er via Facebook een bericht van een andere ex-collega, dat ook zij een gesprek aan moet gaan bij P&O met betrekking tot het niet hebben van een geldige bevoegdheid/aantoonbare bekwaamheid.
De enige oplossing die geboden wordt is het opnieuw doorlopen van een nu wel erkend traject.

Dit voelt niet goed, vandaar deze blogpost. Ik doe dit ook omdat de ex-collega’s aangeven dat zij dit zelf niet durven. Blijkbaar loopt P&O op de wet registratie lerarenregister vooruit of hebben zij een waarschuwing van de onderwijsinspectie aan de broek.

De situatie in 2005-2006: wij werden allen gezien als zij-instromers en in dienst bij het ROC.

Wat zegt de overheid over zij-instromers?

“Zij-instromers hebben een hbo-diploma of een universitaire opleiding; of een mbo-diploma met minstens 3 jaar praktijkervaring in het beroep waarop het onderwijs is gericht.
Bovendien moet een zij-instromer kunnen aantonen een hbo- of universitair denk- en werkniveau te hebben.
Zij-instromers die niet aan bovenstaande criteria voldoen, dienen eerst een assessment te doen. Als deze met een goed gevolg wordt afgelegd, dan krijgt de zij-instromer een geschiktheidsverklaring. Hiermee kan hij in tijdelijke dienst worden benoemd. Om een vaste aanstelling te krijgen, moet hij binnen twee jaar een bewijs van voldoende didactische bekwaamheid halen. Dit bewijs kan gehaald worden door een pedagogisch didactische cursus te volgen.
[bron]

Terugkijkend:
Er heeft geen assessment plaatsgevonden, mijn klasgenoten (en ik) hebben niet formeel aan hoeven tonen een hbo- of universitair denk en werkniveau te hebben. Veel van de deelnemers waren al (lang) in dienst van het ROC en gaven er ook gewoon les. Sommigen deden dat pas kort anderen al fors wat jaren.

Het gros van deze mensen geeft dus nu 10 jaar les in het mbo en zij verkeerden tot nu toe in de veronderstelling dat ze op grond van het doorlopen traject ook bevoegd waren om les te geven.
Velen van hen zijn ook benoemd in een docent aanstelling voor onbepaalde tijd.

Hoe zit het als het bevoegd gezag zich zou beroepen op de WEB.

Uit artikel 4.2.4 van de  WEB (Wet op Educatie Beroepsonderwijs):

“Indien betrokkene niet in het bezit is van een getuigschrift als bedoeld in artikel 7a.4 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, stelt het bevoegd gezag vast, welke scholing en begeleiding voor betrokkene noodzakelijk zijn om binnen twee jaar na benoeming of tewerkstelling zonder benoeming te kunnen voldoen aan de in artikel 4.2.3, derde lid onder a, genoemde bekwaamheidseisen ten aanzien van pedagogisch-didactische kennis, inzicht en vaardigheden.

“….geeft het bevoegd gezag, de werkgever, een geschiktheidsverklaring af. In dat geval dient betrokkene wel aanvullende pedagogische didactische scholing bij een lerarenopleiding te hebben gevolgd, resulterend in een getuigschrift pedagogisch-didactische scholing WEB of anderszins een bewijs van voldoende pedagogisch-didactische kennis, inzicht en vaardigheden, uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de lerarenopleiding dan wel dit bewijs binnen 2 jaar behalen.
Indien dit niet binnen 2 jaar lukt, kan er maximaal 2 jaar uitstel zijn: in dat geval verklaren het bevoegd gezag en de betrokkene in ieder geval
schriftelijk dat betrokkene verplicht is zich in te spannen om binnen de verlengingsperiode alsnog te voldoen aan de eisen.”

Oh en…..

“De wetgever schrijft voor (artikel 4.2.3a. van de WEB), dat het bevoegd gezag t.a.v. elk personeelslid dat een functie of werkzaamheden verricht waarvoor bekwaamheidseisen zijn vastgesteld, moet beschikken over geordende gegevens met betrekking tot de bekwaamheid en het onderhouden van de bekwaamheid”.

Wanneer ik nog werkzaam zou zijn bij dit ROC zou ik vandaag nog, het bevoegd gezag in gebreke stellen. 

 1. Het bevoegd gezag heeft gedurende het traject (en ook later niet) aangegeven dat de samenwerking met een hogeschool is komen te vervallen. Het certificaat is enkel ondertekend door ons CVB en de (interne) opleider). Bij het eind-assessment was er een assessor van de hogeschool aanwezig, die ook tijdens het traject workshops verzorgd heeft.
 2. Het bevoegd gezag heeft een groot aantal van de deelnemers aangesteld in een docentfunctie voor onbepaalde tijd (er zijn inmiddels mensen in LC en LD aanstellingen werkzaam).
 3. Indien (want ook de deelnemers hadden verantwoordelijkheid) de betrokkene niet binnen 2 jaar maar maar iets later het bewijs tot deelname aan een pedagogisch didactisch traject onder verantwoordelijkheid  van een hogeschool zouden gaan behalen, moesten ze dat BEIDEN schriftelijk vastleggen. Dat schrijven is er nooit geweest.
 4. Er wordt aangegeven dat nergens te achterhalen is waar de gegevens van dit traject gebleven zijn. Er is geen archief van bijgehouden of terug te vinden.
  Dat betekent dat de werkgever 10 jaar lang geen deugdelijke bekwaamheidsdossiers heeft bijgehouden.
 5. Formeel ben ik nog steeds niet op de hoogte gebracht van deze discussie die wel bij het ROC intern loopt. Voor mij heeft het nu geen consequenties, omdat ik wel cursussen en opleidingen gevolgd heb in de periode daarna (OU onderwijskunde modules en de Master Leren en Innoveren).

Daarom wil ik toch ook iets over de professionalisering van mijn ex-collega’s zeggen. Ze teren blijkbaar al 10 jaar op een (wat mager) traject van 9 maanden waarin ze de pedagogisch didactische startbekwaamheid BVE behaalden. Dat zou inhouden dat zij sinds die tijd geen formele scholing gevolgd hebben, anders zouden de bevoegdheidsbellen bij P&O niet gaan rinkelen.

Dat reken ik niet alleen hen, maar ook het bevoegd gezag en met name de leidinggevenden en HRM zwaar aan.
Want wat zegt dit over een lerende organisatie, het stimuleren van professionalisering van leraren en het bijhouden van de bekwaamheid van je personeel in een bekwaamheidsdossier?


2 reacties

 1. Beste Karin,
  ik snap dat jij blij bent dat het jou op dit moment niet kan deren, maar je stelt iets over je ex-collega’s waarvan je echt niet weet in hoeverre je hier de waarheid spreekt. Immers deze mensen kunnen nog allerlei formele scholingen gedaan hebben, Jammer dat je dit er nu bij moet zetten. Dit geeft mij het gevoel dat je over de ruggen van je ex-collega;s jezelf als een prima donna profileert, Ik was bij de betreffende diploma uitreiking en het “feestje”van de ROC destijds aanwezig en ik ken een aantal van deze mensen persoonlijk en weet dat zij in de afgelopen 10 jaar menig opleiding gedaan hebben. Dit laat overigens onverlet dat zij, net als jij. dus gewoon gepiepeld zijn toch? Dus: binnen mijn optiek valt hen niets aan te rekenen, net zo min als jou.

 2. @lia zoals jij het stelt heb je gelijk, wat stevig aangezet.. echter prima donna en over de rug van mijn ex collega’s vind ik dan weer wat ver gaan.Het deert mij niet omdat ik al een hele tijd geleden besloten heb te vertrekken bij de betreffende organisatie….

  Als we het over waarheden hebben…die liggen in het midden….ik gebruik de woorden blijkbaar en kennelijk….en in de laatste alinea leg ik net als jij aangeeft de bal bij hrm en de leidinggevenden.

  Wat ik kwalijk vind is dat er in de organisatie niets mee gebeurt en dat betrokkenen wat angstig zijn, Ik moest zelfs een facebook bericht weghalen omdat mensen bang zijn herkend te worden.

  En hoe kan het als zij logischerwijs formele scholing gevolgd hebben, zo zijn dat ( inmiddels contact gehad met 5 van hen) na 10 jaar dit traject een soort van leidend voor wel of niet bevoegd zijn is?
  Betekent dat dat de school geen dossiers bijhoudt en bewijslast bij personeel legt?
  We zijn het met elkaar eens dat het bevoegd gezag hierin in gebreke gebleven is.

Reacties zijn gesloten.